Privacyverklaring

Privacyverklaring Volleybalvereniging Garyp

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft de Volleybalvereniging Garyp, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie deze gegevens zijn bepaalde rechten. Deze staan hieronder beschreven.

De plichten van volleybalvereniging Garyp
Volleybalvereniging Garyp is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de vereniging als volgt:
· gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
     * voor de ledenadministratie;
     * voor het kunnen heffen van de maandelijkse contributie;
     * om te kunnen communiceren;
     * om een toernooi te kunnen organiseren.
· Er vindt geen gegevensverwerking plaats voor andere doeleinden.
· Bij inschrijving als lid wordt de betreffende persoon op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast staat deze privacyverklaring op de website van volleybalvereniging Garyp.
· De verwerking van persoonsgegevens gebeurt door bestuursleden.
· Bestuursleden hebben de plicht om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens.
· Persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
· Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Rechten van de eigenaar van de persoonsgegevens:
· Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.
· Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
· Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
· Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris van de vereniging.

Website
Af en toe wordt er beeldmateriaal, bijvoorbeeld van sociale activiteiten, geplaatst op de website. Indien dit op verzoek van het bestuur van Volleybalvereniging Garyp gebeurt, wordt vooraf aan de betrokkenen om toestemming gevraagd. In alle gevallen kunt u, Indien u hier bezwaar tegen heeft, dit aangeven bij de secretaris.

WhatsApp
Er zijn WhatsApp-groepen waarmee leden onderling met elkaar communiceren. Iedereen kan zelf bepalen of hij of zij hier aan wil deelnemen. De persoonsgegevens die binnen deze WhatsApp-groepen worden verspreid vallen buiten de verantwoordelijkheid van Volleybalvereniging Garyp.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, m.u.v. de persoonsgegevens van de bestuursleden van het verenigingsbestuur, welke worden verstrekt aan de Kamer van Koophandel. Dit is verplicht i.v.m. de inschrijving als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.

Wie verwerkt welke gegevens?
· De secretaris verwerkt de persoonsgegevens t.b.v. de ledenadministratie
· De penningmeester verwerkt naast de persoonsgegevens t.b.v. de ledenadministratie ook de bankgegevens t.b.v. de contributieheffing.
· Alle bestuursleden verwerken de persoonsgegevens t.b.v. communicatie met de leden.